Concurs – Economist Achizitii

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca organizeaza – in data 07.12.2016, ora 10:00 – un concurs in vederea ocuparii unui post de Economist Achizitii, pe perioada determinata.

Bibliografie

  1. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
  2. Hotararea nr.395/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  3. OUG nr.30/2006-privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
  4. Hotararea nr.921/2011-pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  5. Ordinul MFP nr.400/2015-pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
  6. Ordinul nr.29/2011-pentru completarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricăţie/import a producătorilor şi importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică, şi acordarea certificatului de bună practică de fabricăţie în cazul fabricanţilor de medicamente şi/sau substanţe active, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 312/2009;
  7. Legea nr.500/2002-privind finanţele publice;