ANUNT CONCURS REGISTRATOR MEDICAL, SECRETAR

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca organizeaza, in data de 20.09.2017, ora 10.00, in conformitate cu prevederile legii 284/2010 si HG 497/2010, concurs in vederea ocuparii urmatoarelor posturi:
Registrator medical – 2 posturi (1 post perioada nedeterminata, 1 post perioada determinata de 1 an)
Secretar – 1 post (perioada nederminata)

(detalii aici)